Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Báo cáo UBND huyện

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 7.
2 Đề nghị bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023
3 Đề nghị Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2023, danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong kế hoạch năm 2023 và giai đoạn 2023-2025
4 Công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
5 Đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Nam Trà My
6 Đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 16/NQHĐND ngày 26/10/2022 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Nam Trà My
7 Tờ trình Về việc đề nghị điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2023
8 Tình hình thực hiện thu - chi NSNN và Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm
9 Quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2022
10 Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


Dự báo thời tiết

Nam Trà My

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập