Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Đề án, dự thảo Nghị quyết, Báo cáo thẩm tra

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025
và quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện
các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Nam Trà My
2 Điều chỉnh một số nhiệm vụ chi trong dự toán NSNN năm 2022
để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh và phương án sử dụng nguồn vượt thu
sử dụng đất năm 2022
3 Về phương án phân bổ dự toán thu – chi NSNN năm 2023
4 Đề nghị thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch
sử dụng đất năm đầu của huyện Nam Trà My
5 Đề nghị điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết 94/NQ-HĐND ngày
31/3/2021 của HĐND huyện về kiện toàn các cơ quan hành chính và quy
định số lượng cấp phó các cơ quan hành chính
thuộc UBND huyện Nam Trà My

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


Dự báo thời tiết

Nam Trà My

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập