Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select

     HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

    HUYỆN NAM TRÀ MY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

KỲ HỌP THỨ 7, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XII

(Ngày 20 - 21/12/2022)

I- NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT (Ngày 20/12/2022)

         

          Buổi sáng từ 07h30’:

          1. Nghi lễ chào cờ và giới thiệu đại biểu, mời Thường trực HĐND huyện lên chủ trì;

            2. Thường trực HĐND huyện giới thiệu thư ký kỳ họp;

3. Thông qua chương trình kỳ họp;

            4. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp;

          5. Đại diện UBND huyện trình bày các báo cáo, tờ trình, kế hoạch:

- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (25 phút);

- Báo cáo tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng năm 2022; dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2023 (15 phút);

- Tờ trình điều chỉnh một số nhiệm vụ chi trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh và Phương án sử dụng nguồn vượt thu sử dụng đất năm 2022 (10 phút);

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và quy định tỷ lệ vốn đối ứng nguồn vốn ngân sách huyện, xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (10 phút);

- Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong kế hoạch năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 (10 phút);

- Tờ trình đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 31/3/2021 của HĐND huyện về Thông qua Đề án kiện toàn các cơ quan hành chính và quy định số lượng cấp phó các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện Nam Trà My (10 phút);

- Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Nam Trà My (15 phút);

- Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (15 phút);

- Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII (30 phút).

6. UBMTTQ huyện thông báo tình hình hoạt động của UBMTTQ huyện và công tác tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận; những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ huyện đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND huyện. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII (25 phút).

7. Báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân huyện về công tác xét xử và thi hành án trên địa bàn huyện (10 phút).

8. Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện về thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện (10 phút).

9. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh (nếu có).

Buổi chiều:

Từ 13h30’- 14h30’

1. Thường trực HĐND huyện thông qua Kế hoạch tổ chức kỳ họp HĐND huyện năm 2023 (10 phút).

2. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra các nội dung do Ban phụ trách(15 phút).

3. Ban Pháp chế HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra các nội dung do Ban phụ trách (10 phút).

4. Ban Dân tộc HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra các nội dung do Ban phụ trách (10 phút).

Từ 14h30’ – 17h00’: Thảo luận ở tổ

II- NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI (Ngày 21/12/2022)

Buổi sáng từ 07h30’

1. Báo cáo kết quả thảo luận tổ.

2. Thảo luận tại Hội trường.

3. Phát biểu của Chủ tịch UBND huyện.

4. Thủ tục miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện (Thông qua Tờ trình; Nghị quyết).

5. Kỳ họp thông qua các Nghị quyết sau:

+ Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023;

+ Nghị quyết điều chỉnh một số nhiệm vụ chi trong dự toán NSNN năm 2022 để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh và Phương án sử dụng nguồn vượt thu sử dụng đất năm 2022;

+ Nghị quyết dự toán thu - chi và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023;

+ Nghị quyết thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong kế hoạch năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2025;

+ Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 và quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Nam Trà My;

+ Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết 94/NQ-HĐND ngày 31/3/2021 của HĐND huyện về kiện toàn các cơ quan hành chính và quy định số lượng cấp phó các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện Nam Trà My;

+ Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Nam Trà My.

+ Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII.

6. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

7. Nghi lễ chào cờ bế mạc kỳ họp.

-----------0----------

* Các nội dung lưu hành tại Kỳ họp:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Thường trực HĐND huyện;

2. Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện phục vụ kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII;

3. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban KT-XH HĐND huyện;

4. Báo cáo kết quả giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện năm 2022 phục vụ kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII;

5. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện;

6. Báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2022 phục vụ kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII;

7. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Dân tộc HĐND huyện;

8. Báo cáo kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện năm 2022 phục vụ kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII.

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập