Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select

        HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN NAM TRÀ MY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

KỲ HỌP THỨ 9, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XII

(Ngày 21-22/12/2023)

I. NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT (Ngày 21/12/2022)

Buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ 30 phút:

                1. Nghi lễ chào cờ và giới thiệu đại biểu, mời Thường trực HĐND huyện lên chủ trì (10 phút).

                         2. Thường trực HĐND huyện giới thiệu thư ký kỳ họp; thông qua chương trình kỳ họp (10 phút).

                         3. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp (10 phút).

                4. Đại diện UBND huyện trình bày tóm tắt báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 (20 phút).

                5. Ủy ban MTTQVN huyện thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 (10 phút).

                6. Đại diện UBND huyện trình bày các báo cáo, tờ trình, kế hoạch:

- Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII (20 phút).

- Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi NSNN và đầu tư xây dựng năm 2023; phương án phân bổ dự toán NSNN và kế hoạch đầu tư năm 2024 (15 phút)

- Tờ trình về phương án phân bổ dự toán thu – chi NSNN năm 2024 (10 phút)

- Tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2024 và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong kế hoạch năm 2024 và giai đoạn 2024-2025 (10 phút).

- Tờ trình về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (10 phút).

- Tờ trình về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường nội thị Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My (05 phút).

- Tờ trình về điều chỉnh một số nhiệm vụ chi trong dự toán NSNN năm 2023 để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh và và phương án cắt giảm nguồn chi tiền sử dụng đất năm 2023 (05 phút).
           - Tờ trình đề nghị điều chỉnh Quyết toán thu – chi ngân sách năm 2022 (05 phút).

                7. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh (nếu có) (15 phút).

Nghỉ giải lao 10 phút

                8. Thường trực HĐND huyện thông qua Kế hoạch tổ chức kỳ họp HĐND huyện năm 2024 (10 phút).

                9. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra các nội dung do Ban phụ trách (15 phút).

              10. Ban Pháp chế HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra các nội dung do Ban phụ trách (10 phút).

              11. Ban Dân tộc HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra các nội dung do Ban phụ trách (10 phút).

Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

              12. Thường trực HĐND huyện thông qua Tờ trình dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm (5 phút).

              13. Chủ tọa gợi ý thảo luận tại Tổ (10 phút)

- Thảo luận về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2023 và các tờ trình, báo cáo, đề án trình tại kỳ họp.

- Thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, tư cách đại biểu đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu phục vụ lấy phiếu tín nhiệm.

* Từ 13 giờ 50 đến 15 giờ 00: Thảo luận tại Tổ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các tờ trình, báo cáo trình tại kỳ họp.

* Từ 15 giờ 00 đến 17 giờ 30: Thảo luận tại Tổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, tư cách đại biểu đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu phục vụ lấy phiếu tín nhiệm.

II. NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI (Ngày 22/12/2023)

Buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ 30 phút:

                 1. Đoàn Thư ký thông qua báo cáo kết quả thảo luận tại Tổ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2023 và các tờ trình, báo cáo, đề án trình tại kỳ họp (10 phút).

                 2. Thảo luận tại Hội trường (từ 07 giờ 50 đến 9 giờ 50 phút).

                 3. Phát biểu của Chủ tịch UBND huyện (20 phút).

Giải lao 15 phút

                 4. Thường trực HĐND báo cáo kết quả thảo luận tại Tổ về tư cách đại biểu, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu (15 phút).

                 5. Thành lập Ban Kiểm phiếu (5 phút).

                 6. Bỏ phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu (15 phút).

Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

                7. Đại diện Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bỏ phiếu (5 phút).

                 8. Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm (5 phút).

                 9. Chủ tọa kỳ họp điều hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

              10. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

              11. Nghi lễ chào cờ bế mạc.

----------------------------


CÁC TÀI LIỆU KHÔNG TRÌNH BÀY TRỰC TIẾP TẠI KỲ HỌP

1. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Thường trực HĐND huyện;

2. Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia phục vụ kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XII;

3. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;

4. Báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện phục vụ kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XII;

5. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Pháp chế HĐND huyện;

6. Báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện phục vụ kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XII;

7. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Dân tộc HĐND huyện;

8. Báo cáo kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện phục vụ kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XII.

9. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong năm 2023.

10. Báo cáo công tác ông tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

11. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 về Phát triển Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030.

12. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 về phê duyệt Đề án cải cách hành chính huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2026.

13. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 về Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2022- 2026, định hướng đến năm 2030.

14. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 về Thông qua Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

15. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XII.

16. Báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân huyện về công tác xét xử và thi hành án trên địa bàn huyện năm 2023.

17. Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện về thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện năm 2023.

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập