Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN NAM TRÀ MY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Nam Trà My, ngày 22  tháng 12 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI KỲ HỌP THỨ 14,

HĐND HUYỆN NAM TRÀ MY KHOÁ XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

(Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 12 năm 2020)


          - Khai mạc: vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2020.

          - Địa điểm: Hội trường UBND huyện Nam Trà My

- Nội dung và chương trình làm việc:

I. NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT (22/12/2020):

* Buổi sáng (từ 07h30 đến 11h30):

1. Nghi lễ chào cờ và giới thiệu đại biểu.

2. Thông qua Chương trình kỳ họp

3. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

4. Đại diện UBND huyện thông qua các báo cáo, Tờ trình:

4.1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, phướng hướng, nhiệm vụ năm 2021 (20 phút);

4.2. Báo cáo tình hình thực hiện thu – chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; phương án phân bổ ngân sách và kế hoạch đầu tư năm 2021 (20 phút).

4.3. Tờ trình đề nghị thông qua Đề án phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững huyện Nam Trà My đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (15 phút);

4.4. Tờ trình đề nghị thông qua Đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện (15 phút);

5. Chánh án Toà án nhân dân huyện báo cáo về công tác xét xử và thi hành án trên địa bàn huyện (10 phút);

6. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện báo cáo về thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện (10 phút);

7. Tờ trình về tổ chức các kỳ họp trong năm 2021 của HĐND huyện (5 phút);

8. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra về các lĩnh vực do Ban phụ trách (20 phút)

9. Ban Pháp chế HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra về các lĩnh vực do Ban phụ trách (10 phút)

10. Ban Dân tộc HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra về các lĩnh vực do Ban phụ trách (10 phút)

* Buổi chiều (từ 13h30 đến 17h00)

1. UBMTTQVN huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền trên địa bàn huyện trong năm 2020 (10 phút).

2. Chủ tịch HĐND huyện gợi ý thảo luận Tổ (15 phút)

3. Thảo luận Tổ (từ 13h50 phút đến 17h00 phút)

II. NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI (23/12/2020)

* Buổi sáng (từ 07h30 đến 11h30)

1. Thư ký kỳ họp báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận Tổ (20 phút)

2. Đại biểu thảo luận tại Hội trường

3. Phát biểu giải trình của các thành viên UBND huyện

* Buổi chiều (từ 13h30 đến 17h00)

1. Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết hợp giải trình một số vấn đề đại biểu yêu cầu.

2. Chủ tọa Kỳ họp tổng kết phiên thảo luận tại Hội trường

3. Thông qua các Nghị quyết kỳ họp.

4. Thực hiện công tác nhân sự: Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện; cho thôi đại biểu HĐND huyện.

5. Phát biểu bế mạc kỳ họp.

6. Nghi lễ Chào cờ, bế mạc.


CÁC TÀI LIỆU LƯU HÀNH TẠI KỲ HỌP

1. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

2. Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm góp phần thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

3. Báo cáo kết quả giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

4. Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My về đo đạc bản đồ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2017-2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện.

5. Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các phương án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 30a và 135 của Ban Dân tộc HĐND huyện.

6. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của Thường trực HĐND huyện.

7. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

8. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện.

9. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND huyện.

10. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI.

11. Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ  13, HĐND huyện khóa XI.

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập