Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select

                HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

                 HUYỆN NAM TRÀ MY

                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                      Nam Trà My, ngày 04  tháng 8 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI KỲ HỌP THỨ 02,

HĐND HUYỆN NAM TRÀ MY KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

(Ngày 04 tháng 8 năm 2021)                - Khai mạc: vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 04 tháng 8 năm 2021.

               - Địa điểm: Hội trường UBND huyện Nam Trà My

 - Nội dung và chương trình làm việc:

1. Buổi sáng:

1.1. Ổn định tổ chức - nghi lễ.

1.2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1.3. Mời Chủ tọa và Thư ký lên làm việc.

1.4. Thông qua chương trình làm việc.

1.5. Khai mạc kỳ họp.

1.6. UBND huyện thông qua các báo cáo, tờ trình:

+ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2021, bổ sung các biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 (20 phút);

+ Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (10 phút);

+ Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm (15 phút).

+ Tờ trình đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 (10 phút).

+ Tờ trình đề nghị điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2021 (10 phút).

+ Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ  14, HĐND huyện khóa XI (30 phút).

      1.7. Thường trực HĐND huyện thông qua Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022 (10 phút);

1.8. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện (20 phút).

1.9. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện (15 phút)

1.10. Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện (15 phút)

      1.11. UBMTTQVN huyện thông qua Thông báo tình hình hoạt động của UBMTTQVN huyện và công tác tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận; những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN huyện đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND huyện (15 phút).

2. Buổi chiều:

       2.1. Thảo luận tại Hội trường

2.2. Phát biểu giải trình của thành viên UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

2.3. Chủ tọa Kỳ họp tổng kết phiên thảo luận tại Hội trường

2.4. Chủ tọa điều hành Thông qua các Nghị quyết kỳ họp.

2.5. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

2.6. Nghi lễ Chào cờ, bế mạc.

CÁC TÀI LIỆU KHÔNG TRÌNH BÀY TRỰC TIẾP TẠI KỲ HỌP

+ Báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân huyện về công tác xét xử và thi hành án trên địa bàn huyện;

+ Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân về thực hành quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện;

      + Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND huyện khóa XII;

      + Tờ trình và Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

+ Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện.

 Ghi chú: Thời gian làm việc:

           
                                    + Buổi sáng: Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 00’

                                     + Buổi chiều: Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập