Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN NAM TRÀ MY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Nam Trà My, ngày 30  tháng 3 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI KỲ HỌP THỨ 15,

HĐND HUYỆN NAM TRÀ MY KHOÁ XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

(Từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021)


          - Khai mạc: vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 2021.

          - Địa điểm: Hội trường UBND huyện Nam Trà My

- Nội dung và chương trình làm việc:

I. NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT (30/3/2021):

* Buổi sáng (từ 07h30 đến 11h30):

1. Nghi lễ chào cờ và giới thiệu đại biểu.

2. Thông qua Chương trình kỳ họp

3. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

4. Đại diện UBND huyện thông qua các báo cáo, Tờ trình:

4.1. Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 24/7/2014 và Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 26/4/2019 về Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia huyện Nam Trà My giai đoạn 2014-2020 (10 phút);

4.2. Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (10 phút);

4.3. Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 29/01/2015 về Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển Sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam) (10 phút);

4.4. Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 về hỗ trợ xúc tiến thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020 (10 phút);

4.5. Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 về thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của HĐND huyện (10 phút);

4.6. Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 về khuyến khích bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020 (10 phút);

4.7. Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 về đầu tư phát triển vùng chuyên canh quế Trà My, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My (10 phút);

4.8. Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 về trồng rừng, phục hồi rừng cây bản địa và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện (10 phút);

4.9. Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 về phát triển vùng sâm gốc Ngọc Linh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 (10 phút);

4.10. Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 về đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2020 (10 phút);

4.11. Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 về đo đạc bản đồ, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020 (10 phút);

4.12. Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 về Chương trình giảm nghèo bền vững huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2020 (10 phút);

4.13. Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 về Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyên Nam Trà My giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 26/4/2019 của HĐND huyện (10 phút).

4.14. Tờ trình đề nghị thông qua kết quả rà soát các Nghị quyết HĐND huyện có hiệu lực đến năm 2020 (5 phút).

* Buổi chiều (từ 13h30 đến 17h00)

1. Ban Kinh tế- Xã hội thông qua báo cáo thẩm tra, rà soát, đánh giá một số Nghị quyết HĐND huyện thuộc lĩnh vực Ban phụ trách (10 phút);

 2. Ban Pháp chế thông qua báo cáo thẩm tra, rà soát, đánh giá một số Nghị quyết HĐND huyện thuộc lĩnh vực Ban phụ trách (10 phút);

3. Ban Dân tộc thông qua báo cáo thẩm tra, rà soát, đánh giá một số Nghị quyết HĐND huyện thuộc lĩnh vực Ban phụ trách (10 phút);

4. Thảo luận về kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐND huyện có hiệu lực đến năm 2020.

II. NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI (31/3/2021)

* Buổi sáng (từ 07h30 đến 11h30)

1. Đại diện UBND huyện thông qua các báo cáo, Tờ trình:

1.1. Tờ trình và Đề án về Kiện toàn các cơ quan hành chính và quy định số lượng cấp phó của các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện Nam Trà My (10 phút).

1.2. Tờ trình và Đề án giải thể phòng Y tế, chuyển chức năng tham mưu quản lý Nhà nước  về Y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện (10 phút).

1.3. Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (10 phút).

1.4. Báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 (20 phút).

2. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện.

3. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

4. UBMTTQVN huyện thông qua Báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN huyện trong nhiệm kỳ 2016-2021 (15 phút);

5. Chánh án Tòa án nhân dân huyện thông qua Báo cáo về công tác xét xử, thi hành án, hoạt động của Đoàn hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (10 phút);

6. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện thông qua Báo cáo về thực hiện quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện trong nhiệm kỳ 2016-2021 (10 phút);

7. Thường trực HĐND huyện thông qua báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (20 phút).

8. Thảo luận tại Hội trường.

* Buổi chiều (từ 13h30 đến 17h00)

            1. Thông qua các Nghị quyết kỳ họp

           2. Khen thưởng cuối nhiệm kỳ

            3. Phát biểu bế mạc kỳ họp.

4. Nghi lễ Chào cờ, bế mạc.


BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập