Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN NAM TRÀ MY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Nam Trà My, ngày 16 tháng 3 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI KỲ HỌP THỨ 4,

HĐND HUYỆN NAM TRÀ MY KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

(Ngày 16 tháng 3 năm 2022)

          - Khai mạc: vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3 năm 2022

          - Địa điểm: Hội trường UBND huyện Nam Trà My

- Nội dung và chương trình làm việc:

1. Ổn định tổ chức - nghi lễ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Chủ toạ và Thư ký làm việc.

4. Thông qua chương trình làm việc.

5. Khai mạc kỳ họp.

6. UBND huyện trình các Tờ trình, đề án, kế hoạch tại kỳ họp:   

              + Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2026 (15 phút);

             + Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2022- 2026, định hướng đến năm 2030 (15 phút);

             + Đề án Phát triển Giáo dục – Đào tạo huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 (15 phút);

             + Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (15 phút);

             + Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My giai đoạn đến năm 2030 (15 phút);

            7. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về Tờ trình và Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2026 (10 phút); về Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My giai đoạn đến năm 2030 (7 phút)

            8. Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện về Tờ trình và Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2022- 2026, định hướng đến năm 2030 (10 phút);

             9. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Đề án Phát triển Giáo dục – Đào tạo huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (15 phút)

10. Thảo luận

11. Thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện.

12. Thông qua các Nghị quyết kỳ họp.

13. Bế mạc kỳ họp.

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập