Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN NAM TRÀ MY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Nam Trà My, ngày 26 tháng 10 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI KỲ HỌP THỨ 6,

HĐND HUYỆN NAM TRÀ MY KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

(Ngày 26 tháng 10 năm 2022)

         


- Khai mạc: vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 26 tháng 10 năm 2022

             - Địa điểm: Hội trường UBND huyện Nam Trà My

- Nội dung và chương trình làm việc:

1. Ổn định tổ chức - nghi lễ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Chủ toạ và Thư ký làm việc.

4. Thông qua chương trình làm việc.

5. Khai mạc kỳ họp.

6. UBND huyện trình các Tờ trình tại kỳ họp:   

+ Tờ trình về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Nam Trà My;

+ Tờ trình đề nghị điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua quy hoạch vùng huyện Nam Trà My giai đoạn đến năm 2030.

7. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Nam Trà My;

8. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về Tờ trình đề nghị điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My;

9. Thảo luận

10. Thông qua các Nghị quyết kỳ họp.

11. Bế mạc kỳ họp.BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập