Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select

        HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN NAM TRÀ MY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

KỲ HỌP THỨ 8, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XII

(Ngày 10/7-11/7/2023)

NGÀY 10/7/2023:

Buổi sáng từ 07 giờ 30’:

1. Nghi lễ chào cờ và giới thiệu đại biểu, mời Thường trực HĐND huyện lên chủ trì;

2. Thường trực HĐND huyện giới thiệu thư ký kỳ họp;

3. Thông qua chương trình kỳ họp;

4. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp;

5. Đại diện UBND huyện trình bày các báo cáo, tờ trình, kế hoạch:

- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (25 phút).

- Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 (10 phút).

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 (15 phút).

- Tờ trình đề nghị điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023 (10 phút).

- Tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26/10/2022 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Nam Trà My (10 phút).

- Tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 và quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Nam Trà My (10 phút).

- Tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2023 và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong kế hoạch năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 (10 phút).

- Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII (25 phút).

6. UBMTTQ huyện thông báo tình hình hoạt động của UBMTTQ huyện và công tác tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận; những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ huyện đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND huyện (20 phút).

9. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh (nếu có).

10. Thường trực HĐND huyện thông qua Tờ trình đề nghị ban hành Chương trình giám sát năm 2024 (10 phút)

11. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra các nội dung do Ban phụ trách (15 phút).

12. Ban Pháp chế HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra các nội dung do Ban phụ trách (10 phút).

13. Ban Dân tộc HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra các nội dung do Ban phụ trách (10 phút).

Buổi chiều từ 13 giờ 30’:

1. Thảo luận tại Hội trường.

2. Phát biểu của Chủ tịch UBND huyện.

NGÀY 11/7/2023:

1. Thủ tục miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện (Thông qua Tờ trình; Nghị quyết) (10 phút).

2. Thủ tục bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện (Thông qua Tờ trình; Nghị quyết) (25 phút).

3. Kỳ họp thông qua các Nghị quyết sau (50 phút):

- Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023.

- Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022.

- Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung dự toán thu – chi NSĐP năm 2023.

- Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung liên quan tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26/10/2022 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Nam Trà My.

- Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung liên quan tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 và quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Nam Trà My.

- Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung liên quan tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2023 và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong kế hoạch năm 2023 và giai đoạn 2023-2025.

- Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023.

- Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024.

4. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp (15 phút).

5. Nghi lễ chào cờ bế mạc kỳ họp.

----------------------------

* Các nội dung lưu hành tại Kỳ họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực HĐND huyện.

2. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện.

3. Báo cáo Kết quả giám sát chuyên đề cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My của Thường trực HĐND huyện phục vụ kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII.

4. Báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban KT-XH HĐND huyện;

5. Báo cáo kết quả giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện phục vụ kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII.

6. Báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện;

7. Báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện phục vụ kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII;

8. Báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Dân tộc HĐND huyện;

9. Báo cáo kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện phục vụ kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII.

10. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII.

11. Báo cáo về công tác xét xử và thi hành án trên địa bàn huyện.

12. Báo cáo về thực hành quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện. 

13. Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập