Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Báo cáo Thường trực HĐND và các Ban HĐND

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Báo cáo kết quả giám sát các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2017-2019
2 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Dân tộc 6 tháng 2020
3 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng 2020
4 Báo cáo kết quả giám sát quy haochj phát triển giáo dục đào tạo của Ban KTXH
5 Báo cáo kết quả giám sát của Ban Dân tộc
6 Thẩm tra cua Ban Dân tộc trình tại kỳ họp thứ 13
7 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về quyết toán ngân sách năm 2019
8 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng 2020
9 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế 6 tháng 2020
10 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021
11 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế trình tại Kỳ họp thứ 13.
12 Kết quả giám sát việc chấp hành và thực thi pháp luật: tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác QLNN về lĩnh vực khoáng sản, môi trường, công tác QLNN về lĩnh vực khoáng sản, môi trường, công tác quản lý đất đai 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện
13 Tờ trình và Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021
14 Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
15 Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
16 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập