Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Báo cáo Thường trực HĐND và các Ban HĐND

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 20 trong 29 văn bản.
1 Kết quả thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác thanh tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2023
2 Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về
Kế hoạch tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện năm 2024
3 Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về
Kế hoạch tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện năm 2024
4 Thẩm tra Báo cáo công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động
tư pháp năm 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân huyện Nam Trà My
5 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về thực hiện Nghị quyết số
01/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 về Phát triển Giáo dục và Đào tạo huyện
Nam Trà My giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030
6 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả
thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện năm 2023
7 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện về trả lời ý kiến cử tri sau
kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026
8 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết
số 03/NQ-HĐND huyện về Phê duyệt đề án hỗ trợ kinh tế vườn,
kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Nam Trà My
giai đoạn 2022 – 2026, định hương đến 2030
9 Thẩm tra về trả lời ý kiến của cử tri
sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII
10 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Kết quả thực hiện Đề án
Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên
địa bàn huyện, giai đoạn (2021-2023) theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày
30/12/2020 của HĐND huyện
11 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ
kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
12 Thẩm tra Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 về
Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2026
13 Thẩm tra Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị
quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XII,
nhiệm kỳ 2021-2026
14 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về
kế hoạch đầu tư công năm 2024 và danh mục các dự án
ưu tiên đầu tư trong kế hoạch năm 2024 và giai đoạn 2024 - 2025
15 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về phương án
phân bổ dự toán thu – chi NSNN năm 2024
16 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực
hiện thu – chi ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng năm 2023
17 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Tờ trình đề nghị
điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Nam Trà My
18 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Tờ trình điều
chỉnh một số nhiệm vụ chi trong dự toán NSNN năm 2023 để thực hiện các
nhiệm vụ phát sinh và và phương án cắt giảm nguồn chi tiền sử dụng đất
năm 2023
19 Đề nghị thông qua Nghị quyết Kế hoạch tổ chức các kỳ họp
trong năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII
20 Đề nghị thông qua Nghị quyết Kế hoạch tổ chức các kỳ họp
trong năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập