Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Báo cáo Thường trực HĐND và các Ban HĐND

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về kế hoạch đầu tư công năm 2021
2 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về thu – chi ngân sách năm 2020; dự toán ngân sách năm 2021
3 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
4 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về phương án phân bổ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2020
5 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về điều chỉnh một số nhiệm vụ chi trong dự toán ngân sách năm 2020 để khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh
6 Tờ trình đề nghị thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện
7 Tờ trình đề nghị miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND huyện
8 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện trình tại Kỳ họp thứ 14
9 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện trình tại Kỳ họp thứ 14
10 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về Đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện và đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Nam Trà My
11 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về Đề án phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững huyện Nam Trà My đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
12 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Thường trực HĐND huyện
13 Tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI
14 Báo cáo kết quả của Thường trực HĐND huyện về thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm góp phần thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020
15 Kết quả hoạt động của Ban KInh tế - Xã hội HĐND huyện năm 2020, nhiệm vụ năm 2021
16 Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2020, nhiệm vụ năm 2021
17 kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 của HĐND huyện về Đề án ''Đo đạc bản đồ, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2017-2020" của Ban Pháp chế HĐND huyện
18 Kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện Phục vụ Kỳ họp lần thứ 14, HĐND huyện khóa XI (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)
19 Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện năm 2020 và Chương trình hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm 2021

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập