Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Báo cáo Thường trực HĐND và các Ban HĐND

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Thẩm tra Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023
2 Thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội về Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Nam Trà My
3 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện thu -
chi NSNN và đầu tư xây dựng năm 2022; phương án phân bổ dự toán NSNN
và kế hoạch đầu tư năm 2023
4 Thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021 – 2025 và quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa
phương thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Nam Trà My
5 Kết quả giám sát về việc quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trên địa
bàn huyện giai đoạn 2015-2020; Việc điều hành, quản lý tài chính – ngân sách
xã năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
phục vụ kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
6 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế
7 Báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế
8 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Pháp chế
9 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về điều chỉnh Nghị quyết 94
10 Báo cáo kết quả giám sát trước kỳ họp thứ 7 của Ban Dân tộc
11 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc
12 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Dân tộc
13 Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện năm 2022
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
14 Tờ trình + Kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND huyện năm 2023
15 Báo cáo Giám sát của Thường trực HĐND huyện về Công tác bố trí, sắp xếp và thực hiện các chế độ chính sách
đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn
16 Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2022

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập