Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Báo cáo Thường trực HĐND và các Ban HĐND

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về kết quả thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm;
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
2 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện
thu – chi NSNN và kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022
3 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện về Tờ trình và Đề án Bảo tồn,
phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Nam Trà My
giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
4 Thẩm tra của Ban Pháp chế về dự thảo Nghị quyết
Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023
5 Thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật, quốc phòng – an ninh
6 tháng đầu năm 2022 trình tại kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XII
6 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện về tình hình KT – XH và kết quả
thực hiện một số Chương trình, chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2022;
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
7 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về bổ sung, điều chỉnh dự toán thu – chi
ngân sách địa phương năm 2022 và thông qua danh mục công trình, dự án vào
kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nam Trà My
8 Thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội về quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2021
9 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế 6 tháng đầu năm 2022
10 Đề nghị thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023
11 Kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021
theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND huyện
12 Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
13 Kết quả giám sát phục vụ kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 của Thường trực HĐND huyện
14 Kết quả giám sát Chuyên đề phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII,
nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ban Dân tộc HĐND huyện Nam Trà My
15 Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022 và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022
16 Kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với HĐND và UBND xã Trà Mai, Trà Vinh, Trà Don
17 Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
18 Kết quả giám sát chuyên đề về hiệu quả đầu tư, quản lý các công trình nước sinh hoạt tại các xã Trà Tập, Trà Mai, Trà Dơn giai đoạn 2016-2021 của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện phục vụ kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập