Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kỳ họp thứ mười hai, thông qua 27 nghị quyết

Sáng ngày 09.12, kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khoá X tiến hành phiên thảo luận tại hội trường, đại biểu góp ý, biểu quyết thông qua các nghị quyết trình kỳ họp và tiến hành phiên bế mạc kỳ họp.

Mở đầu phiên họp, ông Trình Minh Đức, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thay mặt Tổ thư ký trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến của 04 Tổ thảo luận vào ngày 08.12; các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường làm rõ một số ý kiến góp ý về tình hình kinh tế - xã hội, một số tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục. Lần lượt các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Nguyễn Hồng Quang, Hồ Quang Bửu và giám đốc một số sở giải trình ý kiến đại biểu thuộc lĩnh vực phụ trách.

Chủ tọa Kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X

Tiếp đó, lần lượt các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo nghị quyết, điều hành biểu quyết thông qua 27 nghị quyết quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2023, một số nghị quyết chuyên đề (gồm 10 nghị quyết quy phạm pháp luật và 17 nghị quyết thông thường) và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền, cụ thể:

Các nghị quyết quy phạm pháp luật:

(1) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

(2) Nghị quyết về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025.

(3) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của HĐND tỉnh về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

(4) Nghị quyết về quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn vốn và tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

(5) Nghị quyết về sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức đàm phán và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

(6) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của HĐND tỉnh về quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đội tuyển năng khiếu tỉnh và đội tuyển cấp huyện đang tập trung đào tạo, tập huấn, thi đấu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

(7) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025.

(8) Nghị quyết về quy định mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

(9) Nghị quyết về quy định nội dung, mức chi thực hiện lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

(10) Nghị quyết về quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Nam.

Các nghị quyết cá biệt, gồm:

(1) Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023.

(2) Nghị quyết về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023.

(3) Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023.

(4) Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2021.

(5) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

(6) Nghị quyết về quyết định tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương (khối chính quyền) thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2023.

(7) Nghị quyết về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu  tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

(8) Nghị quyết về đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026.

(9) Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

(10) Nghị quyết về danh mục dự án thu hồi đất năm 2023.

(11) Nghị quyết về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2023.

(12) Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện hệ thống thoát nước kết hợp mở rộng đường ĐT.603B từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An.

(13) Nghị quyết về thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị Chu Lai, Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

(14) Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13 tháng 01 năm 2021 của HĐND tỉnh về đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam giai đọan 2021 - 2026.

(15) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(16) Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa X.

(17) Nghị quyết kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; trong đó, HĐND tỉnh xem xét, thống nhất các nội dung:

Bãi bỏ khoản 4, Điều 2 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 về kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thống nhất chủ trương hỗ trợ khác đối với cây trồng hằng năm khi Nhà nước thu hồi đất theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 7538/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2022.

Tiếp tục áp dụng thực hiện Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của HĐND tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2022 và các năm tiếp theo cho đến khi Bộ Tài chính ban hành quyết định về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi mới.

Ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 7962/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022.

Điều chỉnh quy mô lập quy hoạch và dân số tại điểm b), c) khoản 2, Phụ lục 3 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh về thông qua một số nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư Dự án Sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu
tránh trú bão cho tàu cá An Hòa; tăng tổng mức đầu tư Dự án Đường từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang (qua các xã ATiêng, Bhalêê, AVương), lý trình Km0+00-Km11+00; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức từ năm “2015-2022” thành “2015-2024”.

Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nội dung cấp vốn điều lệ một số Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và cấp vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Sửa đổi, bổ sung điểm 1.6 khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2022 về kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X, cụ thể như sau: “Tiếp tục bố trí quỹ lương và kinh phí hoạt động đối với hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ trong chỉ tiêu biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước; riêng sự nghiệp văn hóa thể thao và sự nghiệp khác chỉ bố trí đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023; đồng thời, dự nguồn để bố trí quỹ lương và kinh phí hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi có kết quả thi tuyển công chức, viên chức”.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh “Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng cử tri, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, có sự phân cấp thực hiện nhằm tăng tính chủ động, trách nhiệm cho chính quyền các cấp. Qua đó, tạo hành lang pháp lý để triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đảm bảo theo quy định của pháp luật, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo”.

Năm 2023 là năm được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua Nghị quyết với chủ đề: “Tập trung phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”Bên cạnh đó, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch 05 năm 2021-2025. Dự báo thời gian đến, tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân; đồng thời, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Tác giả: Tấn Quang

Nguồn tin: Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Quảng Nam


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TÀI LIỆU KỲ HỌP

Thông tin - Thông báo

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP


Dự báo thời tiết

Nam Trà My

BẢN QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY
Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 01216725567
Email: tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập